Akreditacioni broj

Istorijat

Naša firma od svog nastanka radi na stalnom usavršavanju, obuci i treningu ljudstva kako bi ispratili moderne zahtjeve poslovanja.

Istorijat firme

Nekoliko riječi o našim počecima

 

 

Preduzeće “Montinspekt” d.o.o. Podgorica je formirano 1996. godine. Osnovnu djelatnost preduzeća čine tehnička ispitivanja i analize, kontrola kvaliteta i kvantiteta, projektovanje i inženjering, a u okviru toga gotovo svi poslovi iz zaštite na radu za koje nadležno Ministarstvo izdaje odgovarajuća ovlašćenja, kao i poslovi zaštite od buke u radnoj i životnoj sredini.

Tokom svog postojanja „Montinspekt“ se razvijao i kadrovski i tehnički, tako da u svojini ima odgovarajuće radne prostorije i odgovarajuću tehničku opremu. Za obavljanje navedenih poslova ima specijalizovani stručni kadar, diplomirane inženjere odgovarajućih struka sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to upravo na ovim poslovima.

Poslove iz zaštite na radu obavljaju Stručna lica sa položenim stručnim ispitom i to:

  • dva diplomirana mašinska inženjera;
  • tri diplomirana elektro inženjera;
  • jedan diplomirani inženjer zaštite na radu;
  • jedan diplomirani građevinski inženjer;
  • jedan ekonomista.

U cilju poboljšanja kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kao i obezbjeđivanja vrhunskog kvaliteta usluga, „Montinspekt“ je sa renomiranim slovenačkim preduzećem „Zavod za varstvo pri delu“ 2007. god. potpisao ugovor o poslovno tehničkoj saradanji sa akcentom na pripreme i izrade Akta o procjeni rizika koji se vrši prema sopstvenoj metodologiji , a i sta je usklađena sa direktivama Evropske unije.

Image